เราจะเป็นบริษัทผู้นำด้านพัฒนา
น้ำบาดาล ของประเทศไทย

บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด

บริการของเรา

เจาะบ่อน้าบาดาลคุณภาพดี ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำบาดาลพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด

ทีมงาน สยามกราวด์วอเตอร์

ทีมสำรวจ

 • ใช้เครื่อง  Resistivity Meter
 • สามารถสำรวจได้ลึก  300 เมตร
 • สำรวจและแปลผลโดยทีมที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ

ทีมเจาะ

 • ช่างเจาะผ่านการอบรม  และมีใบอนุญาตเจาะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทั้งพื้นที่หินแข็งเจาะยาก

ทีมซ่อมบำรุง

มีประสบการณ์ และความชำนาญงานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล งานสูบทดสอบปริมาณน้ำผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

โครงการของเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

 • ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดพังงา
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการแผนที่น้ำบาดาล (อีสานกลาง)

 • พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 1
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ

 • จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท เสริมสุข จำกัด ( มหาชน)

 • โรงงานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

LAYANA Resort & Spa

 • ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

 • ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล