บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างให้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยต้องเจาะก่อสร้างบ่อลดระดับน้ำ ในชั้นน้ำบาดาลที่มีปริมาณน้ำมาก จึงต้องใช้ทีมเจาะที่มีประสบการณ์ความชำนาญ เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามกำหนด ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ซึ่งต้องขุดเจาะอุโมงค์เพื่อลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางประมาณ 200 เมตร เชื่อมระหว่างสถานีสนามไชยถึงสถานีอิสรภาพ บริษัทฯ ได้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล(บ่อลดระดับน้ำ) ขนาด 12 นิ้วจำนวน 2 บ่อ ขนาด 8 นิ้ว 1 บ่อ ขนาด 6 นิ้ว 4 บ่อ และอาคารปล่องระบายอากาศแห่งที่ 3 (Intervention Shaft No.3) เจาะบ่อลดแรงดัน ขนาด 8 นิ้ว 3 บ่อ และสูบทดสอบปริมาณน้ำ (Pump Test) พร้อมคำนวณค่าทางชลศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนสูบลดระดับน้ำ (เมษายน 56)