บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) ตั้งอยู่ที่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย มีความประสงค์พัฒนาสินค้าทางการเกษตร มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นรักษาสมดุลธรรมชาติให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ได้เจาะบ่อน้ำบาดาลไว้หลายบ่อ ช่วงฤดูแล้งน้ำลดน้อยลงไม่พอใช้ โครงการตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลตะกอนน้ำพา(Qfd) น้ำบาดาลชั้นบนสะสมอยู่ในชั้นตะกอน กรวด-ทราย และชั้นหินผุ ด้านล่างรองรับด้วยหินทราย(Sandstone) แทรกสลับหินปูน(Limestone) จึงทำการสำรวจศึกษาหาน้ำบาดาลระดับลึก พบน้ำบาดาลปริมาณมากเหมาะสมกับการพัฒนาขึ้นมาใช้ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 2 บ่อ ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากพอใช้ได้อย่างยั่งยืน(เมษายน 56)