เจาะบ่อน้าบาดาลคุณภาพดี ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำบาดาลพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด