เราได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งงานด้านวิชาการ เช่น โครงการสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ โครงการบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน โครงการสำรวจและศึกษาจัดทำแผนที่น้ำบาดาล 1:50,000 ทั่วประเทศ และงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ง

เรามีประสบการณ์ และผลงาน ด้านการสำรวจศึกษาน้ำบาดาล เจาะบ่อน้ำบาดาลคุณภาพดี และวางแผนบริหารจัดการน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ให้เหมาะสมกับแหล่งน้ำบาดาล สามารถแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้ว ทำให้ผู้ประกอบการมีปัญหาและเสียหาย ผลงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ สถานีบริการน้ำมัน โครงการต่างๆ มีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน