น้ำบาดาล

       รับสำรวจศึกษาน้ำบาดาล ให้กับโครงการที่ต้องการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โดยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) ทำการสำรวจศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และทีมสำรวจที่มีความชำนาญ และประสบการณ์สูง

น้ำแร่ และน้ำพุร้อน

       รับสำรวจศึกษาแหล่งน้ำแร่ และน้ำพุร้อน เพื่อเจาะพัฒนาขึ้นมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานน้ำดื่ม โรงงานน้ำแร่ โรงแรม รีสอร์ท สปา สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

        รับสำรวจศึกษาแหล่งน้ำบาดาล น้ำแร่ น้ำพุร้อน เจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อทดสอบ (ผลิตใช้งานจริง) เก็บตัวอย่างชั้นดิน-ชั้นหิน ปริมาณน้ำบาดาล วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทิศทางการไหล การปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาลและชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น สำหรับเพื่อใช้ประกอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ควรทำการสำรวจศึกษาถึงลักษณะการเกิดน้ำบาดาล การสะสมตัวและปริมาณน้ำ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำบาดาล เพื่อให้โครงการมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ และยั่งยืน

การสำรวจน้ำบาดาล

1. การสำรวจน้ำบาดาล ด้วยเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า

        เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจน้ำบาดาล นักธรณีวิทยา และทีมสำรวจ ที่มีความชำนาญ ทำการสำรวจศึกษาแหล่งน้ำบาดาล แหล่งน้ำแร่ แหล่งน้ำพุร้อน ด้วยเครื่อง Resistivity Meter สำรวจด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดิน ชั้นหิน และชั้นน้ำ สามารถสำรวจค้นหาน้ำบาดาล น้ำแร่ น้ำพุร้อน ที่กักเก็บอยู่ในชั้นตะกอนกรวดทราย และในรอยแตกของชั้นหินทุกประเภทได้อย่างแม่นยำ สำรวจได้ลึกมากกว่า 300 เมตร

2. การสำรวจชั้นน้ำบาดาล ด้วยเครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์

        ใช้เครื่อง Electric Log สำรวจชั้นน้ำบาดาลในหลุมเจาะสำรวจจากปากบ่อจนถึงก้นบ่อ เพื่อตรวจสอบชั้นดิน ชั้นหิน ชั้นน้ำ ให้ทราบความลึกของชั้นน้ำ และคุณภาพน้ำ ว่าเป็นน้ำจืด น้ำเค็ม หรือน้ำกร่อย แล้วนำข้อมูลมาออกแบบก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล (Well design) ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพชั้นน้ำ และการใช้งาน

 

เรารู้เรื่องน้ำบาดาล

 

 นักธรณีควบคุมงาน

  • นักธรณีผ่านการอบรม และมีใบอนุญาติจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • มีประสบการณ์ ด้านน้ำบาดาล

 ทีมสำรวจ

  • ใช้เครื่อง Resistivity Meter
  • สามารถสำรวจได้ลึก 300 เมตร
  • สำรวจและแปลผลโดยทีมที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ

อุปกรณ์การทำงาน

  •  ค้อนธรณี
  •  เครื่องสำรวจ
  •  แผนที่,​ เข็มทิศ, GPS