เราได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งงานด้านวิชาการ เช่น โครงการสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ โครงการบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน โครงการสำรวจและศึกษาจัดทำแผนที่น้ำบาดาล 1:50,000 ทั่วประเทศ และงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ง