โครงการรักษ์น้ำบาดาล

รู้จักใช้อย่างชาญฉลาด แหล่งน้ำของชาติไม่เสียหาย

น้ำบาดาลมีคุณค่า ควรพัฒนาอย่างอนุรักษ์

โดย บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด

 


หลักการของโครงการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพตามแนวทางการบริหารประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้จำเป็นต้องเจาะน้ำบาดาลใช้มากขึ้น ที่ผ่านมา ผู้รับจ้าง เจาะ และผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจาะบ่อน้ำบาดาลและสูบน้ำขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล ทำให้แหล่งน้ำบาดาลที่ใช้เกิดความเสียหาย ผู้ประกอบการที่ใช้น้ำ จึงมีปัญหาและเสียหาย เช่น น้ำเค็มหรือน้ำทะเลรุกล้ำ น้ำสกปรกปนเปื้อน น้ำมีสนิมเหล็กมาก น้ำมีความกระด้างสูง น้ำขุ่นมีตะกอนดินทราย น้ำแห้งน้อยลงไม่พอใช้ เครื่องสูบเสียบ่อย บ่อเสียบ่อยไม่อุดกลบ ค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำแพง ค่าซ่อมบำรุงแพง และค่าซื้อน้ำใช้ราคาแพง

บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อ ทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีค่ายิ่ง จึงก่อตั้ง โครงการรักษ์น้ำบาดาล เมื่อ 22 ธันวาคม 2543 เพื่อส่งเสริมให้ใช้น้ำอย่างชาญฉลาดและปกป้องรักษาแหล่งน้ำบาดาลให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ
2. ส่งเสริมการดูแล บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง เพื่อให้ มีอายุการใช้งานยาวนาน จะประหยัดพลังงาน และคุ้มค่าการลงทุน
3. แก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้วมีปัญหา ชั้นน้ำปนเปื้อนเสียหาย และผู้ประกอบการที่ใช้น้ำเกิดความเสียหาย ให้กับ นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมระบบประปาบาดาล โรงแรม รีสอร์ทและโครงการต่างๆ


การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ภาครัฐ (ผู้ควบคุม) ผู้ใช้น้ำบาดาล ผู้เจาะน้ำบาดาล ทั้ง 3 ฝ่าย ควรมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกัน โดยส่งเสริมให้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล และสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล ผู้ที่ทำให้แหล่งน้ำเสียหาย ผู้ที่ลักลอบเจาะ ผู้ที่ลักลอบใช้ ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

ภาครัฐ

ต้องเป็นผู้นำในการปลูกจิตสำนึก ทำให้เกิดการใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ส่งเสริมการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ ควบคุมการเจาะและการใช้น้ำให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล อย่างเคร่งครัด

ผู้เจาะน้ำบาดาล

ต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ โดยเจาะบ่อและสูบน้ำขึ้นมาใช้ให้ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล ต้องไม่ ทำให้ชั้นน้ำบาดาลเสียหาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปกป้องรักษาแหล่งน้ำบาดาลให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป เพื่อให้ ผู้ประกอบการที่ใช้น้ำ และประชาชนผู้ใช้น้ำทั้งประเทศ ได้ประโยชน์สูงสุด

ผู้ใช้น้ำบาดาล

ต้องมีจิตสำนึกในการ เจาะทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น คัดเลือกผู้เจาะที่มีความรับผิดชอบ สามารถขุดเจาะก่อสร้างบ่อและสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ถูกต้อง เพื่อให้มีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืน และคุ้มค่ากับการลงทุน