Avani Resort & SPA – KhaoLak

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ บริเวณชายหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ต้องการใช้น้ำวันละ 400 ลบ.ม. มอบหมายให้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาล เจาะสำรวจศึกษาปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ศึกษาผลกระทบ และป้องกันสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสียหาย แล้วยื่นขอ EIA เพื่อทำการก่อสร้าง
     ผลจากการสำรวจศึกษาน้ำทะเลดันแทรกลุกล้ำเข้ามาในโครงการด้านที่ติดทะเล ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบ CASED WELL ขนาด 6 นิ้ว บริเวณที่น้ำบาดาลคุณภาพจืดในพื้นที่ห่างจากทะเล ได้น้ำจืดคุณภาพดี มากพอใช้ในโครงการ
     ได้ทำการเจาะบ่อสังเกตุการณ์ ติดตั้งเครื่อง Recorder บันทึกระดับน้ำ เพื่อเฝ้าระวังการลุกล้ำของน้ำเค็ม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ Grundfos และบริหารการสูบน้ำขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ โครงการจึงมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ และยั่งยืน