สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ จังหวัดพังงา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน(ชายหาดเขาปิหลาย) ต้องการใช้น้ำวันละ 50 ลบ.ม. จึงได้ศึกษาข้อมูลทางด้านอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้น พบว่าบริเวณโดยรอบมีการเจาะน้ำบาดาลเฉลี่ยความลึก 40 – 80 เมตร หากลึกไปมากกว่านั้นน้ำบาดาลจะมีคุณภาพกร่อย-เค็ม โครงการตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนน้ำพา (Floodplain Deposits Aquifer) ประกอบไปด้วย ดินเหนียว กรวด-ทราย ทรายทะเล และเศษหินผุ ด้านล่างเป็นหินแกรนิต (Granite) ได้ทำการสำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาล ศึกษาวิธีการป้องกันชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อน ศึกษาวิธีป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่โครงการ สามารถเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้อย่างถูกหลักวิชาการ เพียงพอกับการใช้งานอย่างยั่งยืน (มีนาคม 55)