บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน เอ็นเอ็กซ์พีฯผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต้องการใช้น้ำในกระบวนการผลิต และเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อความมั่นคงของกิจการ เมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ง การประปาไม่สามารถจ่ายน้ำให้ได้วันละประมาณ 4,000 ลบ.ม. ด้วยโรงงานตั้งอยู่เขตวิกฤตน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลต้องตรวจสอบความจำเป็น ความเหมาะสมจึงอนุญาตให้เจาะพัฒนาเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

บริษัทฯ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา จนพบชั้นน้ำบาดาลคุณภาพดี ลึก 350 เมตร จึงทำการก่อสร้างน้ำบาดาลแบบกรุกรวด (Gravel Packed Well) ขนาด 10 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 2 บ่อ สูบน้ำได้วันละมากกว่า 5,000 ลบ.ม. จึงเพียงพอกับการใช้งาน สามารถรองรับการขาดแคลนน้ำประปาเมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้งได้ จึงเกิดความมั่นคงกับธุรกิจ