บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: Groundwater Well Drilling

โรงงาน เอ็นเอ็กซ์พีฯ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดำเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการใข้น้ำในกระบวนการผลิต และเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อความมั่นคงของกิจการ กรณีเมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ง การประปาไม่สามารถจ่ายน้ำให้ได้วันละประมาณ 4,000 ลบ.ม.

ด้วยโรงงานตั้งอยู่เขตวิกฤตน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลต้องตรวจสอบความจำเป็น ความเหมาะสมจึงอนุญาตให้เจาะพัฒนาเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา จนถึงชั้นน้ำบาดาลคุณภาพดี และมีปริมาณน้ำมาก ความลึก 350 เมตร จึงทำการก่อสร้างน้ำบาดาลแบบกรุกรวด (Gravel Packed Well) ขนาด 10 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Submersible Pump ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 2 บ่อ สูบน้ำได้วันละมากกว่า 5,000 ลบ.ม. จึงเพียงพอกับการใช้งาน และรองรับเมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำประปาได้ จึงเกิดความมั่นคงกับธุรกิจ