บริษัท เสริมสุข จำกัด ( มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี

  • ลักษณะโครงการ: งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลงานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

 

     บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี ผลิตน้ำดื่มและน้ำอัดลม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นตะกอนน้ำพา น้ำบาดาลส่วนใหญ่ จะสะสมและกักเก็บอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย ตามช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน โดยมีหินฐานรากเป็นหินดินดาน

    โรงงานมีแผนขยายกำลังการผลิต เมื่อปี 2550 มีปัญหาชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อนไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการผลิต จึงให้ศึกษา และทำการแก้ไข

    สำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาล และศึกษาสาเหตุที่เกิดการปนเปื้อน แก้ไขโดยอุดกลบบ่อเดิม ที่เจาะไม่ถูกต้องทำให้ชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อนทั้งหมด แล้วเจาะสำรวจศึกษา ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อทดแทน ขนาด 8 นิ้ว 6 บ่อ ติดเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณน้ำมาก เพียงพอกับใช้งานได้อย่างยั่งยืน

 

การสำรวจศึกษา และการแก้ไขปัญหา ชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อน

 

สำรวจศึกษาแหล่งน้ำบาดาล ศึกษาสาเหตุที่ทำให้ชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อน และวิธีแก้ไข

 

อุดกลบบ่อเดิมที่ทำให้ชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อน

 

เจาะสำรวจศึกษาและก่อสร้างบ่อ 8 นิ้ว ทดแทนใหม่ พัฒนาเป่าบ่อน้ำมาก น้ำจืดคุณภาพดี

สูบทดสอบปริมาณน้ำ 35 ลบ./ชม.

 

    เมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการเก็บกู้เครื่องสูบน้ำบาดาลที่ โรงงานบริษัท เสริมสุข จำกัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากโรงงานใช้ท่อ PVC ติดตั้งเครื่องสูบ 7.5 แรงม้า เมื่อขัดข้องสูบน้ำไม่ขึ้น ได้จ้างช่างท้องถิ่นที่ขาดความชำนาญ ถอนขึ้นมาตรวจจึงล่วงหลุดตกลงก้นบ่อ เอาขึ้นไม่ได้ จึงให้ไปช่วยแก้ไขเพราะหากเอาขึ้นไม่ได้ จะต้องเสียเครื่องสูบ เสียบ่อ อุดกลบบ่อและต้องเจาะบ่อ 8 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบทดแทนใหม่ ได้ส่งช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เข้าไปทำการเก็บกู้ (Fishing) เครื่องสูบขึ้นมาตรวจซ่อม แล้วติดตั้งให้ใช้งานได้ตามปกติ

 

การเก็บกู้เครื่องสูบที่หลุดล่วงตกลงในบ่อ

อุปกรณ์เก็บกู้เครื่องสูบ (Fishing)

ทำการเก็บกู้เครื่องสูบจากก้นบ่อ

เก็บกู้เครื่องสูบ (Fishing) ขึ้นได้สำเร็จ

ตรวจซ่อมเครื่องสูบแล้วใช้งานได้

ติดตั้งเครื่องสูบกลับลงบ่อ

สูบทดสอบการทำงานใช้งานได้ดี