บริษัท เสริมสุข จำกัด ( มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี

  • ลักษณะโครงการ: MaintenanceSolving Problem of Groundwater Using Project

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี ผลิตน้ำดื่มและน้ำอัดลม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานมีแผนขยายกำลังการผลิต ต้องการใช้น้ำเพิ่มอีกวันละ 600 ลบ.ม.

โรงงานตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นตะกอนน้ำพา น้ำบาดาลส่วนใหญ่ จะสะสมและกักเก็บอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย ตามช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน โดยมีหินฐานรากเป็นหินดินดาน

ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลอย่างละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก ทำการเจะสำรวจศึกษา ก่อสร้างบ่อทดสอบ และออกแบบพัฒนาเป็นบ่อผลิตใช้งานจริง ขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้น้ำจืด คุณภาพดี ปริมาณน้ำมากเพียงพอกับการใช้งาน