บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นกรวด-ทราย เมื่อปี 2555 มีปัญหาชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อนไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการผลิต ขอให้ศึกษาและทำการแก้ไข ได้สำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาล ศึกษาสาเหตุที่เกิดการปนเปื้อนและวิธีการแก้ไข จึงเจาะสำรวจศึกษาและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว 3 บ่อ ติดเครื่องสูบน้ำ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณน้ำมาก เพียงพอกับใช้งานได้อย่างยั่งยืน