บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา

  • ลักษณะโครงการ: งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลงานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

     บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลโคราช น้ำบาดาลระดับตื้นมีสนิมเหล็ก ลึกลงไปด้านล่างเป็นชั้นน้ำเค็ม เมื่อปี 2552 บ่อน้ำบาดาลที่เจาะไว้ มีปัญหาทรายเข้าบ่อและชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อน จึงให้ศึกษาและทำการแก้ไข ได้เจาะสำรวจศึกษาชั้นน้ำบาดาล และก่อสร้างบ่อ 8 นิ้วทดแทนใหม่ 9 บ่อ ติดเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณน้ำมาก และเพียงพอกับใช้งานได้อย่างยั่งยืน สำหรับบ่อเดิมขนาด 10 นิ้ว ที่ทำให้เกิดปัญหา ได้อุดกลบตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาลทั้งหมด จึงแก้ปัญหาได้

ติดตั้งเครื่องเจาะ

เจาะสำรวจศึกษา

สำรวจชั้นน้ำด้วย Electric Logger

ก่อสร้างบ่อ 8 นิ้ว

พัฒนาเป่าล้างบ่อได้น้ำมาก

สูบทดสอบน้ำจืดคุณภาพดี

 

การซ่อมบำรุงประจำปี

     บริษัทฯ เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว ทดแทนบ่อเก่าที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ให้ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันรวม 8 บ่อ ได้ทำการซ่อมบำรุงประจำปี ( Preventive Maintenance ) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทันที ซึ่งจะทำให้ขบวนการผลิตเสียหาย น้ำไหลเข้าบ่อได้มาก สามารถสูบน้ำได้มากเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน บ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบมีอายุการใช้งานยาวนานและใช้งานดีโดยไม่มีปัญหา

     เครื่องสูบน้ำบาดาล ถอนขึ้นมาทำความสะอาด ตรวจสภาพเครื่องสูบ มอเตอร์เครื่องสูบ ท่อส่งน้ำ สายไฟ ตู้ควบคุม มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ปากบ่อ ถ้าชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

     บ่อน้ำบาดาล ตรวจสภาพการใช้งาน แล้วทำการเป่าล้างพัฒนา จนบ่อสะอาด น้ำไหลเข้าบ่อได้มากเต็มประสิทธิภาพ

     การติดตั้งเครื่องสูบ ติดตั้งเครื่องสูบกลับลงบ่อ สูบทดสอบการใช้งาน ตรวจวัดประสิทธิภาพบ่อและเครื่องสูบน้ำ แล้วเก็บน้ำตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพ