องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาระบบประปาบาดาล หมู่ 1 บ้านหนองแม่แตง ต.แม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เนื่องจากเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่ถูกต้อง ทำให้ชั้นน้ำเกิดการปนเปื้อน น้ำเป็นสนิมเหล็ก และน้ำน้อยไม่พอใช้

พื้นที่อยู่ขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย น้ำบาดาลระดับตื้น มีสนิมเหล็ก และแมงกานีส น้ำบาดาลระดับลึกคุณภาพดีเจาะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้

ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา จนพบชั้นน้ำคุณภาพดี ที่มีปริมาณน้ำมาก จึงออกแบบและก่อสร้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดีวันละมากกว่า 450 ลบ.ม. ซึ่งมากเพียงพอกับการผลิตน้ำประปา สามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืน (กรกฏาคม 59)