องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

  • ลักษณะโครงการ: Groundwater Well Drilling

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาบาดาล หมู่ 1 บ้านหนองแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากน้ำประปาบาดาลหมู่บ้านเดิม น้ำเป็นสนิมเหล็กและปริมาณไม่พอใช้ ดังนั้นจำเป็นต้องพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ซึ่งเป็นน้ำจืด คุณภาพดีขึ้นมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากการศึกษาอุทกธรณีวิทยาและธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่บนขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย

บริษัทฯ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา ก่อสร้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ได้ปริมาณน้ำวันละ 350 ลบ.ม. ได้น้ำบาดาลจืด คุณภาพดีและมีปริมาณมากพอเพื่อแก้ปัญหาประปาหมู่บ้าน