องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลเดิมขุดเจาะก่อสร้างบ่อไม่ถูกต้อง ทำให้น้ำเป็นสนิมเหล็ก และน้ำน้อยไม่พอใช้ในฤดูแล้ง

โครงการตั้งอยู่บนขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมตัวในชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนเศษหินเชิงเขาและชั้นหินแข็ง น้ำบาดาลในระดับตื้นมีกลิ่นสนิมเหล็ก และปนเปื้อนสารเคมี

บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจศีกษาน้ำบาดาลระดับลึก 200 เมตร เพื่อหาบริเวณที่มีศักยภาพน้ำมาก แล้วเจาะสำรวจก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงแก้ปัญหาความเดือดร้อน ทำให้ชาวบ้านมีน้ำจืดคุณภาพดี ใช้อุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย (พฤษภาคม 59)