อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาลงานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เจาะบ่อไม่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล ไว้จำนวน 5 บ่อ ทำให้มีตะกอนดินอุดตัน น้ำน้อย น้ำสกปรกมีกลิ่นเหม็น และเป็นสนิมเหล็ก จึงให้ทำการสำรวจศึกษาสาเหตุแล้วทำการแก้ไข

ด้วยพื้นที่รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล น้ำใต้ดินระดับตื้นและน้ำบาดาลระดับตื้น เกิดการปนเปื้อนสกปรก ด้านหน้าติดทะเลมีน้ำเค็มรุกล้ำ น้ำบาดาลด้านล่างที่สะสมอยู่ในรอยแตกของหินแกรนิต บางบริเวณเป็นน้ำเค็ม ดังนั้นในการเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ต้องก่อสร้างบ่อให้เหมาะสมกับสภาพชั้นน้ำและอุดกลบบ่อเดิมที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนทั้งหมด ได้ทำการสำรวจศึกษาการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินระดับตื้น น้ำบาดาลระดับตื้น น้ำบาดาลในรอยแตกของหิน การแพร่กระจายรุกล้ำของน้ำเค็มจากทะเล แล้วกำหนดจุดเจาะสำรวจศึกษา ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืด เหมาะสมกับการใช้งาน และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับสู่สภาพเดิม จึงสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ในโครงการได้ (ตุลาคม 58)