บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดมหาสารคาม (Ms) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้งและหินโคลนของหมวดหินภูทอก และชั้นหินทรายแทรกสลับเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม โดยรอบเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็ม น้ำบาดาลสะสมอยู่ในหินผุ (Weathered Rock) และรอยแตกของหิน (Fracture) ต้องใช้ทีมที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ดำเนินการ ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลอย่างละเอียด เพื่อหาตำแหน่งที่มีศักยภาพให้น้ำมาก ทำการเจาะสำรวจ ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ได้น้ำคุณภาพเค็ม (ธันวาคม 56)