บริษัท ไทยบอนเนต เทรดดิ้งโซน จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งต้องการน้ำจ่ายให้โรงงานในโครงการและสำรองไว้ใช้ เมื่อน้ำประปาเกิดวิกฤติจ่ายให้ไม่เพียงพอหรือกรณีเกิดอัคคีภัย โรงงานตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยา มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย ปริมาณมาก สามารถเจาะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ ด้วยน้ำบาดาลระดับตื้น และน้ำบาดาลระดับกลาง คุณภาพเค็ม มีการปนเปื้อน จึงได้ทำการเจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึกออกแบบบ่อ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 12 นิ้ว ลึก 350 เมตร  ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 50 HP ได้น้ำคุณภาพดี บ่อละ 120 ลบ.ม./ชม. จึงมีน้ำใช้ได้อย่าง ยั่งยืน และคุ้มค่ากับการลงทุน (สิงหาคม 60)