บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัทฯ ได้ทำโครงการสำรวจศึกษา และเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ในปี 58-59 ให้กับโครงการที่เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้วมีปัญหา ด้วยฟาร์มไก่พันธุ์ดีเลิศ ของสหฟาร์ม เกิดการขาดแคลนน้ำ เพราะเมื่อถึงฤดูแล้ง บ่อน้ำบาดาลจะลดน้อยลงหรือแห้งเป็นเช่นนี้ทุกปี ทำให้เกิดความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงไก่ จึงได้ให้เข้าไปทำการแก้ไข ฟาร์มไก่พันธุ์ดีเลิศ ตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินบะซอลต์ (Basaltic Aquifer : Bs) มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นหินผุ และในรอยแตกของหิน น้ำบาดาลระดับตื้นมีสนิมเหล็ก และปนเปื้อน น้ำบาดาลคุณภาพดี อยู่ในหินแข็ง ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก กำหนดจุดเจาะบริเวณที่มีน้ำมาก เจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว 2 บ่อ ได้น้ำจืดคุณภาพดีมากกว่าวันละ 1,100 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอกับการใช้งาน จึงสามารถแก้ปัญหาความเสียหายได้อย่างยั่งยืนตลอดไป