องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตน้ำประปาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับ หมู่ 17 บ้านมอแสงทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เนื่องจากบริเวณที่ตั้งระบบประปาเป็นพื้นที่หาน้ำยาก บ่อน้ำบาดาลเดิมที่เจาะไว้ 2 บ่อ มีปริมาณน้ำน้อยไม่พอใช้ บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่ขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำ และรอยแตกของหินแกรนิต ได้ทำการสำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ ลึก 200 เมตรเจาะสำรวจศึกษา ก่อสร้างบ่อทดสอบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดีวันละมากว่า 220 ลบ.ม. ชาวบ้านจึงมีน้ำจืดคุณภาพดี ใช้อุปโภค บริโภคได้เพียงพอและปลอดภัยอย่างยั่งยืน (กุมภาพันธ์ 59)