องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

อบต.วังหามแห ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับ หมู่ 12 บ้านหนองม่วงพัฒนา ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เนื่องจากเป็นพื้นที่หาน้ำยาก บ่อน้ำบาดาลเดิมที่เจาะไว้ 1 บ่อ มีปริมาณน้ำน้อยไม่พอใช้ บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่ขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำ และรอยแตกของหินเสลทแทรกสลับหินปูน ได้ทำการสำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาล เจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดีวันละมากว่า 200 ลบ.ม. ชาวบ้านจึงมีน้ำจืดคุณภาพดี ใช้อุปโภค บริโภคได้เพียงพอ ( กุมภาพันธ์ 55)