องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

อบต.ปางมะค่า ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตน้ำประปาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับ หมู่ 2 บ้านโป่งแต้ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร บ่อน้ำบาดาลเดิมที่เจาะไว้ 1 บ่อ มีปริมาณน้ำน้อยไม่พอใช้ บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่ขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำ และรอยแตกของหินฟิลไลต์   ได้ทำการสำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาล เจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดีวันละมากว่า 200 ลบ.ม. ชาวบ้านจึงมีน้ำจืดคุณภาพดี ใช้อุปโภค บริโภคได้ (เมษายน 58)