องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาระบบประปาบาดาล หมู่ 1 บ้านนาศรีนคร ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ต้องการเจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาล คุณภาพดีขึ้นมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

จากการสำรวจศึกษาอุทกธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่บนขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย น้ำบาดาลระดับตื้น มีสนิมเหล็ก และแมงกานีส น้ำบาดาลระดับลึกคุณภาพดีมีน้ำมาก เจาะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้

บริษัทฯ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา จนพบชั้นน้ำคุณภาพดี ที่มีปริมาณน้ำมาก จึงก่อสร้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดีวันละมากกว่า 1,600 ลบ.ม. ซึ่งมากเพียงพอ สามรถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืน (กุมภาพันธ์ 60)