องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาบาดาล หมู่ 5 บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากน้ำประปาบาดาลหมู่บ้านเดิม น้ำเป็นสนิมเหล็กและไม่พอใช้ ต้องการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกที่คุณภาพดีขึ้นมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากการศึกษาอุทกธรณีวิทยาและธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่บนขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน น้ำบาดาลสะสมอยู่ในชั้นตะกอนกรวด-ทราย

ได้ทำการสำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาลลึก 300 เมตร เจาะสำรวจศึกษาจนถึงชั้นน้ำระดับลึกที่มีคุณภาพดี จึงก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ได้น้ำจืด คุณภาพดีวันละมากกว่า 600 ลบ.ม. ใช้ทำระบบประปาได้อย่างเพียงพอ และสามารถใช้ทำเกษตรเสริมรายได้ให้ชาวบ้านได้อีกด้วย