บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานแก้ไขโครงการที่เจาะน้ำบาดาลแล้วมีปัญหา

บริษัทฯ ได้ทำโครงการสำรวจศึกษา และเจาะพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ในปี 58-59 ให้กับโครงการที่เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้วมีปัญหาเสียหาย

โรงงานแปรรูปที่ 5 (แปรรูปไก่) ของสหฟาร์มเกิดการขาดแคลนน้ำ ทำให้เกิดความเสียหาย จึงได้ให้เข้าไปสำรวจศึกษาและทำการแก้ไข โรงงานตั้งอยู่ในแหล่งน้ำบาดาลชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินบะซอลต์ (Basaltic Aquifer : Bs) มีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในหินผุ และในรอยแตกของหิน น้ำบาดาลระดับตื้นมีสนิมเหล็กและปนเปื้อน น้ำบาดาลคุณภาพดีอยู่ในหินแข็ง ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก กำหนดจุดเจาะบริเวณที่มีน้ำมาก เจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 2 บ่อ   ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณน้ำมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป (พฤศจิกายน 58)