บริษัท มีบรอม อินดัสเทรียล จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

บริษัท มีบรอม อินดัสเทรียล จำกัด ต้องการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เพื่อผลิตสารกำจัดศัตรูพืช และยาฆ่าแมลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้วยพื้นที่โครงการติดกับระบบกำจัดขยะเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งมีบ่อฝังกลบขยะและบ่อบำบัดน้ำเสีย จึงมีความกังวลว่าจะมีน้ำเสียไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น

จึงให้สำรวจศึกษาและเจาะสำรวจ เพื่อพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกขึ้นมาใช้ ได้ทำการสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับตื้น ระดับกลาง และระดับลึก 200 เมตร เพื่อกำหนดตำแหน่งจุดเจาะบริเวณที่เหมาะสมและมีน้ำมากที่สุด แล้วเจาะสำรวจศึกษาการปนเปื้อนของน้ำบาดาลระดับตื้น เก็บน้ำตัวอย่างส่งวิเคราะห์ เมื่อทราบผลว่าไม่มีการปนเปื้อนแล้วจึงเจาะสำรวจน้ำบาดาลระดับลึก ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลระดับลึก เป็นบ่อผลิตใช้งานจริงขนาด 6 นิ้ว ได้น้ำจืดคุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน ปริมาณน้ำมากเพียงพอกับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน (กรกฏาคม 59)