บริษัทเซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน เซกิซุย พลาสติกส์ ตั้งอยู่ที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี เมื่อปี58-59 เกิดวิกฤตภัยแล้งน้ำในเขื่อนป่าสัก และในคลองระพีพัฒน์แห้ง นิคมฯไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาจ่ายได้ โรงงานภายในนิคมจึงต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต

โรงงานตั้งอยู่ขอบแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำบาดาลระดับตื้นคุณภาพเค็มและกร่อย ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษาน้ำบาดาลระดับลึก จนพบน้ำจืดมากพอใช้ จึงก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS ได้น้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมากเพียงพอกับการใช้งาน จึงแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดความมั่นคงในกิจการ (กันยายน 59)