บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โรงงาน กุยบุรีผลไม้กระป๋อง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลชั้นตะกอนน้ำพา(Qfd) ด้านล่างรองรับด้วยหินแข็ง โรงงานใช้น้ำบาดาล และน้ำผิวดินจากอ่างเก็บน้ำ เมื่อปี 2553 เกิดวิกฤตภัยแล้งน้ำไม่พอใช้ น้ำบาดาลเกิดการปนเปื้อนและทรายเข้าบ่อทำให้เครื่องสูบเสียหาย จึงให้ศึกษาและทำการแก้ไข ได้สำรวจศึกษาสภาพแหล่งน้ำบาดาล ศึกษาสาเหตุที่ชั้นน้ำบาดาลเกิดการปนเปื้อน ศึกษาสาเหตุที่ทรายเข้าบ่อ จึงแก้ไขโดยอุดกลบบ่อเดิม ที่เจาะไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาทั้งหมด แล้วเจาะสำรวจศึกษา และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลคุณภาพดีทดแทน 10 บ่อ ปี 2553-2560 พร้อมดูแลบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบอย่างถูกต้อง จึงมีน้ำจืดคุณภาพดี ปริมาณมาก เพียงพอกับใช้งานอย่างยั่งยืน