ต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ โดยเจาะบ่อและสูบน้ำขึ้นมาใช้ให้ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล ต้องไม่ ทำให้ชั้นน้ำบาดาลเสียหาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปกป้องรักษาแหล่งน้ำบาดาลให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป เพื่อให้ ผู้ประกอบการที่ใช้น้ำ และประชาชนผู้ใช้น้ำทั้งประเทศ ได้ประโยชน์สูงสุด