1. เจาะบ่อน้ำบาดาลคุณภาพดี ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ใช้น้ำบาดาลพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด
2. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องน้ำบาดาล เพื่อปลูกสำนึกรับผิดชอบ ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาน้ำบาดาลไว้ให้มีใช้อย่างยั่งยืน
3. สร้างองค์กรให้เติบโตมั่นคง ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่ดีต่อพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ