โครงการจังหวัดเลย 100 บ่อ

ทีมมำงานบริษัทสยามกราวด์วอเตอร์จำกัด

โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน จำนวน 100 บ่อ

          เนื่องด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เห็นความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงจัดให้มี โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน จำนวน 100 บ่อ

          บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จึงต้องการที่จะช่วยเหลือและแก้ใขปัญหาดังกล่าว โดยได้นำเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเจาะบ่อน้ำบาดาล เข้าร่วมการนำเสนอด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สนามลานค้าชุมชนบ้านปากหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การนำเสนอแผนการดำเนินโครงการและผลงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา โดย นายธิติ คชสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด

การตรวจสอบคุณสมบัติชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์การเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้เป็นตามที่ข้อกำหนดโครงการฯได้ระบุใว้ โดยประธานตรวจคุณสมบัติผู้เสนอราคา นายเกรียงไกร ธนะสีลังกูร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย มีรายการตรวจดังนี้

รายการที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาล เครื่องยนต์ต้นกำลังเจาะต้องมี ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า และมีเสากระโดง (Mast) สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร

รายการที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องอัดอาอาศ ต้องมีอัตราการผลิตลมไม่น้อยกว่า 750 CFM. ที่แรงดันลมไม่น้อยกว่า 18 Bar.

รายการที่ 3 รถบริการสำหรับขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

          การตรวจสอบชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ในการทำงาน ประกอบด้วย

1. ชุดเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน พร้อมทีมทำงาน

2. ชุดเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์ พร้อมทีมทำงาน

3. ชุดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องปั่นไฟและเครื่องสูบน้ำ สำหรับงานซ่อมบำรุงและสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล พร้อมทีมทำงาน

 

ชุดเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน พร้อมทีมทำงาน

 

ชุดเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์ พร้อมทีมทำงาน

 

ชุดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องปั่นไฟและเครื่องสูบน้ำ สำหรับงานซ่อมบำรุงและสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล พร้อมทีมทำงาน

 

        สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ปรากฏผลว่า แผนการดำเนินโครงการและผลงานที่นำเสนอ มีความน่าเชื่อถือว่าสามารถดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ และเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำตรวจสอบ ก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ข้อกำหนดโครงการได้ระบุใว้