Pattaya International Pigeon Race (สนามแข่งนกพิราบนานาชาติพัทยา)

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

Pattaya International Pigeon Race (สนามแข่งนกพิราบนานาชาติพัทยา) เจาะบ่อน้ำบาดาลใช้แล้ว 5 บ่อ น้ำแห้งเลิกใช้ 2 บ่อ อีก 3 บ่อที่เจาะทดแทนใหม่ฤดูแล้งน้ำแห้ง 2 บ่อ อีก 1 บ่อ น้ำลดน้อยลงไม่พอใช้จึงให้ศึกษาและหาทางแก้ไข ด้วยพื้นที่โครงการอยู่บนเนินภูเขาหินแกรนิต จึงสำรวจศึกษาหาน้ำบาดาลระดับลึก พบบริเวณที่มีศักยภาพน้ำเหมาะสมกับการพัฒนาขึ้นมาใช้ ได้ทำการเจาะสำรวจศึกษา ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลระดับลึก ขนาด 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบ GRUNDFOS 2 บ่อ ได้น้ำจืดคุณภาพดี จึงสามารถแก้วิกฤตการขาดแคลนน้ำ และมีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืนคุ้มค่ากับการลงทุน (มกราคม 61)