โรงงานผลิตน้ำแร่เกรดพีเมี่ยม

  • ลักษณะโครงการ: งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

ได้ทำการสำรวจศึกษา พบแหล่งน้ำแร่ระดับลึก ในชั้นหินแอนดีไซต์(Andesite) ทำการเจาะสำรวจ ก่อสร้างบ่อทดสอบ และก่อสร้างบ่อผลิตน้ำแร่ ได้น้ำแร่คุณภาพดี สามารถนำมาผลิตน้ำแร่เกรดพีเมี่ยมได้