บริษัท สยามโตชู จำกัด

  • ลักษณะโครงการ: งานซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล

การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้งาน

บริษัทฯ ได้อุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้งาน ที่โรงงานของ บริษัท สยามโตชู จำกัด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพราะมีน้ำประปาใช้ ด้วยทางโรงงานตะหนักถึงความรับผิดชอบที่เลิกใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอันมีค่ายิ่ง และต้องทำการอุดกลบบ่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล เพื่อรักษาแหล่งน้ำบาดาลไม่ให้เสียหาย และอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีน้ำบาดาลคุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืน
บ่อน้ำบาดาลอุดกลบ ขนาด 100 มม. (4 นิ้ว) ลึก 150 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ซิเบิลขนาด 5 แรงม้า อุดกลบด้วยดินเหนียว ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล โดยมีเจ้าพนักงานน้ำบาดาล จากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ควบคุมการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ตลอดการดำเนินงาน
การอุดกลบบ่อน้ำบาดาล หมายเลข 5003-0005 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่ 74-50951-0010 บริษัท สยามโตชู จำกัด 388 หมู่ 6 ถนนนิยม-คลองสวน แขวงคลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วิธีการในการอุดกลบ

1. สภาพบ่อบาดาลก่อนการอุดกลบบ่อ

บ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบน้ำ ยังสามารถสูบน้ำบาดาลใช้ได้ดี แต่มีน้ำประปาจึงเลิกใช้งาน

 

2. การถอนเครื่องสูบ

    ถอนเครื่องสูบขึ้นจากบ่อ ล้างทำความสะอาดแล้วจัดเก็บ

  

3. ภาพการเป่าล้างบ่อ

ก่อนการอุดกลบควรเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลให้สะอาดปราศจาก ตะกรัน สนิม ตะกอนดิน หรือทรายที่ก้นบ่อ

 

4. การวัดความลึกบ่อ

    ทำการวัดความลึกบ่อ เมื่อเป่าล้างทำความสะอาดบ่อเสร็จ เพื่อให้ทราบว่าในบ่อไม่มีตะกอนดิน หรือทรายอยู่ก้นบ่อ

 

5. การอุดกลบบ่อ

    อุดกลบด้วยดินเหนียวน้ำจืดที่ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดลูกปิงปอง ประมาณ 2.5-3 ซม. แล้วผึ่งแดดให้แห้ง ใส่จนเต็มบ่อปล่อยให้ดินเหนียวละลายยุบตัว จึงใส่เติมลงต่ำกว่าปากบ่อหรือพื้นดินประมาณ 100 ซม. แล้วเทซีเมนปิดทับจนเต็มปากบ่อ