ต้องเป็นผู้นำในการปลูกจิตสำนึก ทำให้เกิดการใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ส่งเสริมการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกหลักวิชาการ ควบคุมการเจาะและการใช้น้ำให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล อย่างเคร่งครัด