เราได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งงานด้านวิชาการ เช่น โครงการสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ โครงการบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน โครงการสำรวจและศึกษาจัดทำแผนที่น้ำบาดาล 1:50,000 ทั่วประเทศ และงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

 • บ้านเขายาต้ม ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

 • ตำบลแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

 • บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน

 • บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการแผนที่น้ำบาดาล (อีสานกลาง)

 • พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 1
 • งานสำรวจน้ำบาดาลงานเจาะบ่อน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ

 • จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร
 • งานเจาะบ่อน้ำบาดาล