Avani Kholak Resort 07/05/2558

AVANI เขาหลัก รีสอร์ท ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (บริษัท โคโค้ปาล์มโฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) เป็นโครงการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ ต้องการใช้น้ำวันละ 450 ลบ.ม. จึงได้ว่าจ้างทางบริษัทฯ ทำการสำรวจศึกษา และเจาะบ่อทดสอบน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ เพื่อใช้ประกอบการยื่นของ EIA และใช้ในการวางแผนการเจาะบ่อน้ำบาดาล และการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในโครงการ เพื่อให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

ด้วยพื้นที่ติดกับชายทะเล มีน้ำเค็มเข้าแทรก จึงต้องทำการสำรวจด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อกำหนดตำแหน่งจุดเจาะบ่อทดสอบน้ำบาดาลที่เป็นน้ำจืด และก่อสร้างบ่อให้ได้มาตรฐาน พร้อมกับกำหนดอัตราการสูบอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มเข้าบ่อ แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อให้โครงการมีน้ำใช้ได้อย่างดพียงพอ และยั่งยืน