โครงการเกษตร

  • มูลค่าโครงการ: 25,000,000 บาท
  • ลักษณะโครงการ: Groundwater Well Drilling

โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบกลาง) โดยวิธีพิเศษ

ที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดวิกฤตภัยแล้งทั่วประเทศ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมี  “โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบกลาง)” โดยวิธีพิเศษ ในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 735 บ่อ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล (สทบ.เขต) ทั้งหมด 4 เขต ประกอบด้วย สทบ.เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี, สทบ.เขต 3 จังหวัดสระบุรี, สทบ.เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร และสทบ.เขต 8 จังหวัดราชบุรี

บริษัทฯ ได้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลในเขตสทบ.เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร จำนวน 178 บ่อ ซึ่งอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน โดยมีน้ำบาดาลสะสมอยู่ในตะกอนกรวด ทราย และในรอยแตกของหินแข็ง ได้ทำการเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว ลึก 70-130 เมตร ได้น้ำมากทุกบ่อ เมื่อดำเนินงานเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง และส่งเสริมเกษตรกรในโครงการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการทำงาน

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการทำงาน

ชาวบ้านดีใจน้ำบาดาลแก้ปัญหาได้

ชาวบ้านดีใจน้ำบาดาลแก้ปัญหาได้

ผู้ควบคุมงานตรวจการทำงาน

ผู้ควบคุมงานตรวจการทำงาน

เป่าทดสอบได้น้ำมาก

เป่าทดสอบได้น้ำมาก

สูบทดสอบปริมาณน้ำ

สูบทดสอบปริมาณน้ำ

กรรมการตรวจรับงาน แล้วส่งมอบให้กลุ่มเกษตรกร

ร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก

"ขอบคุณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำดี ช่วยประชาชน"