ต้องมีจิตสำนึกในการ เจาะทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น คัดเลือกผู้เจาะที่มีความรับผิดชอบ สามารถขุดเจาะก่อสร้างบ่อและสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ถูกต้อง เพื่อให้มีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืน และคุ้มค่ากับการลงทุน